ฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ในคลองรากฟันของสารผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับคลอร์เฮ็กซิดีน หรือ สแตนนัสฟลูออไรด์ในห้องปฏิบัติการ


Download: Full text

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ของสารผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับคลอร์เฮ็กซิดีนหรือสแตนนัสฟลูออไรด์ในห้องปฏิบัติการ

วัสดุและวิธีการ ใช้วิธีการวัดผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบนวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อ และทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าแคนดิดาของสารผสมเมื่อใช้เป็นยาใส่ในคลองรากฟันเป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของสาร

ผลการศึกษา สารผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทั้งสามชนิด (น้ำกลั่น คลอร์เฮ็กซิดีน สแตนนัสฟลูออไรด์) มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแคนดิดาบนวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อไม่แตกต่างกันและมีคุณสมบัติเป็นด่างแก่ อย่างไรก็ตามสารผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับคลอร์เฮ็กซิดีน หรือ สแตนนัสฟลูออไรด์ มีฤทธิ์ในการลดปริมาณแคนดิดาในคลองรากฟันมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

สรุป แคลเซียมไฮดรอกไซด์ผสมคลอร์เฮ็กซิดีน และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ผสมสแตนนัสฟลูออไรด์มีฤทธิ์ในการลดปริมาณเชื้อราในคลองรากฟัน

เลือกภาษา

English - ภาษาไทย

นำทาง